Oddaj swój głos na tak

- na dobrą sprawę.


Tak na dobrą sprawę niewiele trzeba, by zmieniać świat na lepsze.
Czasem wystarczą zwykła chęć bycia fair, zapał do działania i wiara w to, że warto pomagać.

W Banku BPH jesteśmy pewni, że warto.


Głosuj na dobre sprawy i dziel się nimi ze znajomymi, by pomóc organizacjom pozarządowym zdobyć fundusze na ich realizację. W tej edycji akcji TAK na dobrą sprawę Bank BPH przekaże łącznie 120 000 zł na realizację projektów charytatywnych w 2 kategoriach: edukacja i wsparcie.

W obu kategoriach dotacje zostaną przekazane 3 organizacjom pozarządowym z największą liczbą Waszych głosów:

  • 30 000 zł - I miejsce
  • 20 000 zł - II miejsce
  • 10 000 zł - III miejsce

Przyjrzyj się organizacjom i wybierz te, które są Ci najbliższe lub Twoim zdaniem najbardziej potrzebne. Możesz, oddać jeden głos w każdej z kategorii. Zachęć też znajomych z Facebooka i Twittera do oddania głosu na dobrą sprawę!

6 8 7 3
Sortuj według kategorii:

Fundacja Znajdź Pomoc

Cel projektu

Fundacja "Znajdź Pomoc" powstała w celu jednoczenia działań różnych sektorów na rzecz kompleksowego wsparcia osób potrzebujących. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia wszystkim osobom, które go potrzebują, oraz przekazanie rzetelnych informacji o miejscach, gdzie konkretny problem można rozwiązać. Zbudowaliśmy portal na którym osoby potrzebujące wsparcia mogą zdobyć rzetelne informacje, wyszukać pomoc dla siebie i swoich najbliższych. Nie odchodząc od komputera. Jest to istotne przede wszystkim w przypadku osób mających problemy z poruszaniem się oraz mieszkających w znacznej odległości od głównych centrów pomocowych. Portal Znajdzpomoc.pl dedykowany jest również osobom, firmom, innym instytucjom, które chcą zaoferować wsparcie bądź też zainteresowane są promocją i rozwojem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Cel projektu

Powrót do społeczeństwa jest kwestią woli osoby niepełnosprawnej, a ludziom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym trzeba stworzyć warunki do samodzielnego decydowania o sobie, taka myśl dotarła do Polski w latach osiemdziesiątych. Szwedzi, realizując cel propagowania idei Aktywnej Rehabilitacji, przekazali nam swoje metody i pomogli we wprowadzaniu ich w życie. W sierpniu 1988 roku odbył się pierwszy w Polsce obóz wprowadzający. Prowadziło go 12 instruktorów szwedzkich oraz 18 instruktorów polskich. Uczestniczyło w nim 30 Polaków, dobranych tak, by w przyszłości sami mogli zostać instruktorami. Osoby obecne na tym obozie były inicjatorami utworzenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji w Polsce. W tym samym roku powstała też Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR. Teraz i my, wspólnie ze Szwedami, przekazujemy nasze doświadczenia innym krajom. Między innymi dzięki naszej pomocy Aktywna Rehabilitacja rozwija się na Białorusi, Litwie i Ukrainie.

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES

Cel projektu

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES od 5 lat realizuje cele związane z włączaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczności w każdym obszarze jej aktywności. Ze względu na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej i indywidualne podejście do każdej osoby objętej wsparciem, podejmowane działania muszą mieć charakter innowacyjny, jednocześnie opierając się na sprawdzonych metodach terapeutycznych. Pomagamy osobom z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy - placówkę wsparcia dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i różnorodnymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, Mieszkanie Chronione – miejsce stałego treningu usamodzielniania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniającego warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną, a także treningi pracy i zajęcia terapeutyczne. Ponadto organizujemy ogólnopolskie imprezy artystyczne dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych, wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin oraz pomagamy w zdobyciu pomocy socjalnej, pomocy w sytuacjach kryzysowych, wsparcia pedagogicznego i psychologicznego.

Stowarzyszenie "Jeden Świat"

Cel projektu

Stowarzyszenie „Jeden Świat” to organizacja pozarządowa działająca w Poznaniu od 1994 r. Promujemy ideę pokoju, solidarności, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla środowiska naturalnego. Wspieramy wolontariuszy, organizując międzynarodowy wolontariat krótko- i długoterminowy w Polsce i za granicą, za co otrzymaliśmy nagrodę od prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego. Realizujemy programy edukacji globalnej, warsztaty, szkolenia, pokazy filmów i inne działania kulturalne i wydawnicze. TAK na dobrą sprawę, ludzie mogą żyć razem w atmosferze wzajemnego zrozumienia i rozwiązywać konflikty bez uciekania się do przemocy. Nasza działalność pokazuje, że to możliwe!

Fundacja United Way Polska

Cel projektu

Misją Fundacji United Way Polska jest niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, oświaty i wychowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji. Pomagamy zwłaszcza na poziomie lokalnym, upowszechniając wiedzę o możliwościach udzielania wsparcia jak również sposobów korzystania z dostępnych form pomocy. Działamy w partnerskiej współpracy wszystkich środowisk na rzecz grup osób wykluczonych społecznie i marginalizowanych. Głównymi celami Fundacji są: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Cel projektu

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem naukowców i studentów o statusie Organizacji Pożytku Publicznego. Wspiera wybitnie uzdolnionych uczniów w rozwijaniu zainteresowań naukowych i talentów artystycznych oraz działa na rzecz lepszej opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Celem innowacyjnego, autorskiego programu prowadzonego przez Fundusz od 33 lat jest przede wszystkim wsparcie osób, które we własnym środowisku (domowym i szkolnym) nie znajdują szans pełnego rozwoju. Staramy się nie tylko stworzyć im warunki do pogłębiania wiedzy i wzbogacania umiejętności – dzięki współpracy z najlepszymi naukowcami i artystami w Polsce, ale także budować ich motywację i przekonanie, że ich własny rozwój może i powinien służyć rozwojowi społecznemu. Podopieczni Funduszu biorą udział w darmowych obozach naukowych, warsztatach badawczych, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z różnych dziedzin. Od 1983 roku Fundusz przyznał kilkanaście tysięcy nominacji do swojego programu.

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi

Cel projektu

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi działa na polu aktywnej integracji, czyli przybliżaniu inności i przeciwdziałaniu wykluczeniu. Stowarzyszenie całą swoją aktywność skupia na zmianie rzeczywistości, czyniąc ją bardziej przyjazną dla wszystkich ludzi. Założyciele stowarzyszenia oraz zespół ludzi zaangażowanych w jego działalność szukają formuły, by w sposób innowacyjny a jednocześnie prosty i atrakcyjny realizować inicjatywy skierowane do wszystkich mieszkańców Białegostoku i regionu podlaskiego. Aktywna integracja w wydaniu Alpi to szereg inicjatyw prowadzonych razem z osobami niepełnosprawnymi. Nasze dotychczasowe działania obejmują m.in. Klub Integracyjny dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, projekty „Tożsamość miasta. bez wykluczenia” oraz „Tożsamość miasta. Sztuka Aktywności” w ramach których otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień artystycznych, „PWP. Zawodowo Aktywni” – projekt we współpracy z partnerem z Holandii, w którym dokonaliśmy adaptacji holenderskiego modelu zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, przy wsparciu trenera pracy. Nie zamykamy się w środowisku osób niepełnosprawnych, a zamiast tego chcemy, by ich głos, wrażliwość i postrzeganie rzeczywistości udostępnić szerokiemu odbiorcy.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem

Cel projektu

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” działa na terenie powiatu cieszyńskiego od 1996 roku. Organizacja powstała jako pozainstytucjonalna alternatywa pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie prowadzi placówki oferujące pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, dzieciom i młodzieży i samotnym matkom: Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt”, Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Centrum Edukacji Socjalnej, Centrum Wolontariatu oraz Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”. Rocznie z naszej pomocy korzysta ponad 6 tys. osób. Tworzymy jednostki zapewniające schronienie, posiłki, pomoc medyczną, oferujemy pomoc psychologiczną i prawną, realizujemy program działań profilaktycznych, prowadzimy działalność edukacyjną, pracownie artystyczne oraz oferujemy pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych. Ze Stowarzyszeniem na stałe współpracują wolontariusze - głównie studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w różnych programach m.in. „Starszy Brat - Starsza Siostra” i „Douczanie” - dla dzieci, "Nie bądź sam" - dla osób starszych. Wolontariusze wspólnie z pracownikami Stowarzyszenia oraz mieszkańcami Domów Wspólnoty zorganizowali cztery edycje ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Bezdomnej.

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Cel projektu

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń od ponad 4 lat wspiera i edukuje społeczność lokalną Mokotowa i m.st. Warszawy prowadząc warsztaty, zajęcia i spotkania dla dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Z naszych usług korzysta około 460 osób rocznie i liczba ta rośnie z roku na rok. Stowarzyszenie powstało w 2011 r. z inicjatywy grupy osób z niepełnosprawnością i na początku miało działać tylko na rzecz tej grupy społeczeństwa. Jednak z biegiem czasu i zdobywaniu nowych doświadczeń nasze spojrzenie na temat działalności Stowarzyszenia się nieco zmieniło. Dziś staramy się nie zamykać w świecie osób z niepełnosprawnością, a wręcz przeciwnie: naszą pracą na rzecz społeczności lokalnej przełamujemy stereotypy istniejące w społeczeństwie i edukujemy, uwrażliwiając w ten sposób obywateli na sprawy społeczne. Wierzymy, że wspólnie możemy zmieniać przyszłość i spełniać marzenia. Prowadzimy lokal MOKOTOWO, który jest miejscem spotkań dla społeczności lokalnej i swego rodzaju domem sąsiedzkim, w którym każdy znajdzie coś dla siebie i każdy może dać coś od siebie. Edukujemy, organizujemy działania artystyczne, kulturalne, wystawy, pokazy, promujemy postawy obywatelskie, szerzymy ideę wolontariatu, prowadzimy działalność informacyjną dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, integrujemy osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem poprzez wspieranie i promocje aktywizacji zawodowej tych osób. Wspieramy także rozwój społeczności lokalnych oraz ich integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Fundacja SYNAPSIS

Cel projektu

Jesteśmy Fundacją SYNAPSIS. Niesiemy profesjonalną pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom. Co roku u około 1% dzieci diagnozowane są zaburzenia autystyczne. Szukamy nowych rozwiązań, jak usprawnić samodzielność dzieci i dorosłych z autyzmem. Dzieciństwo trwa krótko, dorosłe życie o wiele dłużej. Autyzm zaburza rozwój we wszystkich sferach. Dorośli z autyzmem potrzebują codziennej pomocy i treningu, by żyć samodzielnie, pracować, mieć swoje miejsce wśród ludzi. Wprowadzamy nowe rozwiązania, by osobom z autyzmem i ich rodzinom żyło się łatwiej. Potrzebujemy pieniędzy na nasze działania. Nasza pomoc zależy od wsparcia, jakie otrzymujemy.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Cel projektu

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powstało w roku 1995 i nieprzerwanie działa na terenie Warszawy i kraju. Od 21 lat naszą misją jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków powrotu do społeczeństwa i pełni praw. W codziennej działalności wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, doświadczające bezdomności, bezrobotne, borykające się różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi, a także dzieci i młodzież. Pomogliśmy już ponad 70 tys. osób.

Fundacja Ocalenie

Cel projektu

Działamy od 2000 r. Wspieramy imigrantów i uchodźców oraz repatriantów w ich integracji w Polsce i indywidualnym rozwoju. W naszych biurach w Warszawie i Łomży działają Centra Pomocy Cudzoziemcom, w których zapewniamy kompleksową, bezpośrednią oraz zdalną pomoc, każdej osobie, która się do nas zgłosi. Udzielana przez nas pomoc jest bezpłatna. Migranci mogą liczyć na pomoc mentorów kulturowych, czyli osób ze swojej kultury, zintegrowanych ze społeczeństwem polskim i mówiących w języku polskim, w załatwianiu codziennych spraw. Mentorzy pokazują migrantom jak żyje się w Polsce, m.in.: gdzie i kiedy zapisuje się dzieci do przedszkola czy do szkoły, w jaki sposób uzyskać pozwolenie na pracę, jak tej pracy szukać, jak szukać mieszkania, gdzie można uczyć się języka polskiego, jakie mają prawa a jakie obowiązki. Jednym z najważniejszych aspektów integracji jest nauka języka polskiego, zapewniamy więc bezpłatne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Stworzyliśmy autorski program wolontariatu. W jednym semestrze na nasze zajęcia uczęszcza ok. 150 osób, jednorazowo mamy ok. 20-25 grup na różnych poziomach. Pomagamy dzieciom: prowadzimy integracyjną świetlicę dla dzieci w Łomży, w której pomagamy w odrabianiu lekcji oraz zapewniamy opiekę animatorów międzykulturowych. Młodzieży uchodźczej w Łomży proponujemy zajęcia sportowe. Działania animacyjne prowadzimy również w Ośrodku dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze. Co roku organizujemy integracyjne półkolonie, obozy kulturowe oraz sportowe dla naszych podopiecznych z Łomży i ich polskich rówieśników. Dbamy również o osoby, które potrzebują pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Zapewniamy informację i pomoc prawną, a nasi doradcy zawodowi pomagają w poszukiwaniu pracy. Rocznie pomagamy ponad 2000 migrantom ,a z naszymi warsztatami i wydarzeniami kulturalnymi docieramy do ponad 3000 Polaków.

Fundacja Herosi

Cel projektu

Fundacja Herosi to organizacja pożytku publicznego działająca od 2009 roku, mająca na celu szeroko rozumianą pomoc, w szczególności dzieciom z chorobami nowotworowymi. Działania fundacji skupiają się przede wszystkim na pozyskaniu środków na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Klinika ta specjalizuje się w leczeniu guzów kości u dzieci i młodzieży. Do tej pory Fundacja Herosi zakupiła sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad 500 tysięcy złotych, m.in. pompy do chemioterapii, kardiomonitory, specjalistyczne łóżka, pulsoksymetry, przenośny rentgen, stół operacyjny z wyposażeniem oraz elektrokoagulator. Aktywnie pomagamy pacjentom Kliniki, realizujemy marzenia podopiecznych, organizujemy spotkania ze znanymi osobami. Przygotowujemy również sesje zdjęciowe i pokazy mody dla pacjentów, które przede wszystkim pokazują ich piękno, a nie chorobę. Wolontariusze fundacji regularnie odwiedzają podopiecznych na oddziałach onkologii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii, organizując im czas wolny od zabiegów w trakcie leczenia i pobytu w szpitalu. Fundacja Herosi co roku prowadzi także akcję specjalną dla swoich podopiecznych - walczących z nowotworami oraz z warszawskich domów dziecka – „Listy do Św. Mikołaja”, dzięki której dzieci otrzymują wymarzone prezenty. W działalność Fundacji Herosi aktywnie zaangażowani są znani sportowcy m.in. siatkarze, piłkarze ręczni, skoczkowie narciarscy, a także aktorzy, projektanci i muzycy, którzy biorą udział w spotkaniach, zbiórkach publicznych i w sesjach zdjęciowych z udziałem podopiecznych Fundacji Herosi.

Stowarzyszenie Piękne Anioły

Cel projektu

Stowarzyszenie Piękne Anioły zostało założone w kwietniu 2013 roku. Honorowym Ambasadorem Stowarzyszenia jest Anna Czartoryska-Niemczycka. Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z ubogich rodzin poprzez zmianę ich warunków bytowych. Odbywa się to poprzez gruntowne remontowanie pokoi dziecięcych oraz modernizację innych pomieszczeń, w zależności od potrzeb. Sytuacje i warunki bytowe rodzin, z którymi mamy do czynienia, są zazwyczaj skrajnie złe. Nawet jeśli wydzielone są odrębne pomieszczenia dla dzieci, to wymagają one bardzo dużych nakładów sił i środków, by stanowiły zdrowe, funkcjonalne i estetyczne środowisko w którym dzieci mogłyby się prawidłowo rozwijać. Często konieczne jest wykonanie podstawowych prac budowlanych i wykończeniowych (np. stworzenie podłogi na bazie ziemnego „klepiska”, doprowadzenie ogrzewania, otynkowanie i wykończenie surowych ścian, czy też zwalczenie ich zagrzybienia) oraz wyposażenie w podstawowe meble: osobne, pojedyncze łóżka, szafki czy biurka. Dużym osiągnięciem Stowarzyszenia jest pozyskanie do pracy przy przeprowadzaniu remontów, osób osadzonych w zakładach karnych i poprawczych. Ich praca i autentyczne zaangażowanie częstokroć stanowi o powodzeniu konkretnego przedsięwzięcia. W prace związane ze zmianą warunków bytowych dzieci staramy się zaangażować również najbliższych członków ich rodzin, tak by byli oni nie tylko beneficjentami, ale i aktywnymi uczestnikami zmian. Wierzymy, że nasza pomoc nie jest pomocą doraźną, a możliwość nauki przy własnym biurku, spania we własnym łóżku, w ciepłym, estetycznie wyposażonym pokoju będzie stanowiło pomoc przynoszącą dalekosiężne skutki. Pomoże w przełamaniu kompleksów, poczucia wartości oraz stworzy warunki do samorealizacji, rozwoju pasji i rozmaitych zainteresowań. Efektem naszych dotychczasowych działań w ramach podstawowej działalności, jest stworzenie nowego miejsca do życia dla ponad 300 dzieci.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Opolski Oddział Regionalny, Oddział Miejski w Kluczborku

Cel projektu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Świetlica - Klub Terapeutyczno-Wychowawczy „Parasol II” to miejsce do którego uczęszcza młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych różnymi problemami społecznymi – głównie problemem alkoholowym. Podczas codziennych zajęć w Klubie wychowankowie otrzymują pomoc w odrabianiu zadań domowych i w nauce, biorą udział w treningach kulinarnych, a także uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach profilaktycznych, rekreacyjnych, sportowych, ogólnorozwojowych oraz praktycznych. Organizujemy także okolicznościowe wycieczki, spotkania integracyjne, czy udział w akcjach społecznych. „Parasol II” jest miejscem, gdzie młodzież z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz tych, gdzie występuje zjawisko przemocy domowej, znajdzie bezpieczne schronienie. Nasi wychowankowie mają możliwość wyrównania braków edukacyjnych, a tym samym podnoszenia poziomu edukacyjnego. Mają również stały kontakt z kuratorami i psychologiem, których porad mogą zaczerpnąć w razie przeżywanych trudności. W Parasolu tworzy się także grupa rówieśnicza, która pozytywnie oddziałuje na wszystkich jej członków. Zawiązują się znajomości i przyjaźnie. Nasi wychowankowie uczą się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych oraz jak pokonywać własne słabości. To właśnie tu odnoszą swoje, nierzadko pierwsze, życiowe sukcesy.

Facebook